گالری جلوخطی ها

در این صفحه به معرفی مختصر جلو خطی ها میپردازیم 

در این صفحه به معرفی مختصر جلو خطی ها میپردازیم 

تصاویر استفاده شده ، دستگاه های ساخت تبریز اتومات میباشد 

 : انواع جلو خطی ها این گونه تقسیم بندی  میشود 

کشنده ، وان کالیبراسیون ، کاتر اتوماتیک ، کشنده و کاتر تلفیقی ،  لیبل زن

جلو خطی ها چه هستند : یک خط تولید از مجموعه ای از دستگاه ها تشکیل شده که هریک وظیفه ای دارند ، به عنوان مثال “کشنده” وظیفه ی کشش محصول از سمت وان به سمت کاتر را ، با یک سرعت مشخص را دارد 

تصاویر دستگاه های جانبی

کشنده و کاتر تلفیقی

وان کالیبراسیون

وان کالیبراسیون